Referencer

2017 Forfatter til bog: Rubrics – undervisning med forståelse som mål (Forlaget Mindspace)

Læs anmeldelser:

Lektøranmeldelse

Folkeskolen

Bogvægten

2017 Aarhus Universitet, Master uddannelse Positiv Psykologi – Underviser i Rubrics 

2017 Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet
Underviser i Rubrics

2017 Rungsted Gymnasium, bestyrelsesmedlem (fra 2012)

2016 – Frans Ørsted Andersen, Lektor, Aarhus Universitet
Samarbejde om Pathways in Technology – P-Tech High School Programs

2016 IT opkvalificering af personale i 4 børnehaver og Vuggestuer i Gentofte kommune
Artikel Leg og læring med iPads skrevet i samarbejde med Leder af børnehuset Delfinen Kirsten Lander; Leder af børnehuset Dalgården Annette Schumacher, Leder af Vila Maj Anne Mette Frederiksen; Leder af børnehaven Ellegården Camille Brændemose

2014 – 2016 Gladsaxe kommune – Synlig læring med Rubrics
Ekstern konsulent for kommunen fra 1.5.2014 – 31.12.2015
Alle lærere og skolepædagoger i Gladsaxe kommune
Uddannelse af ti læringskonsulenter som efterfølgende har uddannet lærere og skolepædagoger i at udvikle Rubrics med synlige, differentierede læringsmål og evalueringskriterier. Samarbejde med intern konsulent Karina Landsbo
Faglige ledere
Udvikling af kompetenceudviklingssystem med seks synlige mål og evalueringskriterier.
Udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb for Faglige ledere
Skoleledere
Udvikling af kompetenceudviklingssystem med seks synlige mål og evalueringskriterier.
Udvikling af kompetenceudviklingssystem om Komfortzoner, Mindset og Rubrics
Konsulent for skolechef Michael Mariendal
Læsning og anmeldelse samt referater af international anerkendt litteratur om skoleudvikling, skoleledelse og taksonomier samt eksponentielle organisationer (M. Fullan; V. Robinson; Biggs & Tang Malone & Ismail mf.)

2016 Rubrics, skræddersyet til den nye skolelov. Artikel
Dafolo Skoleportalen

2016 iPads i Børnehusene Dalgården og Villa Maj samt børnehaven Ellegården
Konsulentarbejde: Uddannelse af personale i vuggestuer og børnehaver
Se også artikel om iPads i børnehaver og vuggestuer

2015 – 2016 Nudging i Børnehuset Delfinen, Gentofte

2013 – Børnehuset Delfinen Gentofte
Læringskonsulent

Sep – Dec 14 Teachers Try Science
– SÅDAN KAN DU ARBEJDE MED ENTREPRENØRSKAB OG MÅLSTYRET UNDERVISNING
Konsulent for Naturvidenskabernes hus
VIDEO OM RUBRICS www.vimeo.com/148391227
LINK WWW.NVHUS.DK Nyheder

Sep 14 – Jun 15 Rudersdal kommune
Toftevangskolen Birkerød
Rubric kursus fem workhops + konsulentbistand (forankring).

Juni .2014 Enghavegård Skole i Gladsaxe kommune
Synlig læring med Rubrics
Udvikling af gennemførelse af Rubric kurser + konsulentbistand
Udvikling af kompetenceudviklingssystem for lærere og pædagoger

Alle skolens lærere og pædagoger har sammen med en leder deltaget i et af i alt fem
kurser med to teams pr. hold. Hvert kursus bestod af fem moduler á fire timer.

Lærere og pædagoger har løbende arbejdet med kompetenceudviklingssystemet.
Efter modul fem har de haft en samtale med deres leder om det læringsmål, de har valgt for hver af de fem kompetencer.

Skolens videnbase var en dropbox.

Skolens lærere og pædagoger arbejder stort set alle efter det nye koncept, som er
implementeret med meget professionel støtte fra skolens ledelse.

Resultat
Skolens ledelse, lærere og pædagoger anbefalede konceptet til kommunen, som indgik en 15 måneders samarbejdsaftale med Waves Education.

2013- 2015 Langebjerg skolen i Humlebæk
Samarbejdsaftale med samme indhold som for Enghavegård skole.
Da samarbejdet blev indledt, havde skolen det dårligste gennemsnit for fysik ved Folkeskolens afgangsprøve i Fredensborg kommune. To år senere, da fysiklærerne havde lært at udvikle og anvende Rubrics, var gennemsnittet for fysik steget til det højeste i kommunen.
Skolens elever havde ikke IPads.

2013 UCC København
Giv dine talentfulde elever udfordringer og inkluder dem i fællesskabet
To workshops: Udvikling og anvendelse af Rubrics

2012 Løkke Fonden – fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
Samarbejde med True North (Nicolai Moltke-Leth) og Svend Erik Schmidt.
Ansvarsområde: Konceptbeskrivelse, Forskningsforankring, udvikling af synlige læringsmål (Rubrics), samt fremtidige muligheder for IT som læringsassistent.

2012 – 2014 Gladsaxe skole
2013 – 14 Konsulentbistand vedr. fortsat udvikling af Rubrics og medarbejderkompetencer.

2012-2013 Motivation og Mestring
http://www.gladsaxe.dk/Files//Files/BKF/Familie/Inklusion/pilotprojekt1.pdf
Rubrics: Side 14 – 21

Resultat (januar 2013)
Lærerne har lært at udvikle læringsforløb med synlige mål, differentierede evaluerings-kriterier/Rubrics med fokus på såvel elever med særlige behov, ”almindelige elever” og elever med særlige forudsætninger, integrerende individualiserede læringsforløb samt dokumentation af elevernes ønskede og opnåede læringsmål Sidstnævnte lægges ind elevplan sammen med eksempler på elevarbejder. Alt materiale udvikles digitalt og gemmes på Google Drive til hhv. genbrug og inspiration.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med skolepsykolog i Gladsaxe kommune Mette Ledertoug.

2012 UCC København
Giv dine talentfulde elever udfordringer og inkluder dem i fællesskabet
Fire timers kursus for lærere ansat i Københavns kommune

Resultat
Deltagerne udviklede en Rubric i et selvvalgt emne fra deres årsplan

2012 UCC Titangade
Nye værktøjer til elever med særlige forudsætninger
Efteruddannelse af folkeskolelærere

Resultat
Anvendelse af Rubrics, hvor kriterierne for målopfyldelse på det højeste niveau formuleres så de udfordrer klassens dygtigste elev – ofte en elev/elever med særlige forudsætninger.

2012 Rudersdal kommune
Kursus i Positiv Psykologi for 50 lærere

Resultat
Introduktion til evidensbaseret Positiv Psykologi med særlig henblik på positive følelsers betydning og Flow fremmende læringsmiljøer

2011 UCC Titangade
Lærerkursus Nye værktøjer til undervisning af Elever med særlige forudsætninger (ESMF)

2011 – 2014 Humlebæk skole
Synlig læring med Rubrics, Lærerudvikling
Samarbejdsaftale omfattende læreropkvalificering med fokus på styrkelse af det faglige niveau i udskolingen (6 – 9 kl.).
Demokratisk dannelse
Udvikling af kompetenceudviklingssystem for elever fra 6. til og med 9. Klasse
Samarbejde med Krista Poulsen

Resultat
En spørgeskema undersøgelse viste blandt andet, at eleverne arbejdede hårdere og lærte mere, når de selv kunne vælge ambitionsniveau (karakter) og se, hvad de skulle præstere for at nå det mål, de ønskede.
Der blev i skoleåret 2011-2012 udviklet Rubrics til tysk, engelsk, samfundsfag og dansk

2011 Life, Københavns Universitet
Uddannelsesdag for undervisere på Skov & Landskab

Resultat
Fokus på betydningen af flow og flows betydning for læring. Indsigt i hvordan formidling i form af foredrag kan målrettes de studerendes dominerende læringsstile, som er meget forskellige. Landskabsarkitekter er som hovedregel helhedsorienterede (ofte Mac Brugere), som fortrækker overblik før detaljer og illustrationer og meningsfulde sammenhænge, mens landskabsingeniører oftest er detaljeorienterede og fortrækker at få præsenteret én ting ad gangen i en logisk rækkefølge.

2011 Fredensborg kommune
Synlig læring med Rubrics for seksten lærere fra fire skoler
Kursus i fem moduler á fire timer
Indhold som Enghavegård Skole

Resultat
Lærerne fik forøget fokus på betydningen af synlige differentierede læringsmål og læringsforløb. Forskellige elever lærer forskelligt, og der gøres forskel på børnene, når de underviser ens. Lærerne har arbejdet med såvel børnenes, som deres egne styrkesider.
Sammen med Humlebæk skoles IT ansvarlige leder, er der opbygget en IT struktur på fællesnettet, som gør det nemt og hurtigt at genfinde og genbruge de udviklede skabeloner og undervisningsforløb.

2010/11 Rudersdal kommune
Positive Portfolier
E-læringsforløb for lærere på Trørødskolen i Vedbæk.
Samarbejde mellem IT konsulent i kommunen Søren Knudsen og afdelingsleder på Trørødskolen, Jesper Voss Jacobsen.

Resultat
Lærerne kan anvende positive portfolier i deres undervisning, især i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Når de positive følelser dominerer, viser forskningen (Fredrickson 2010), at læringskompetencen forøges. Man ser muligheder frem for begrænsninger og kommer lettere i flow, fordi koncentrationsevnen styrkes.

2007 – 2011 Sletten Fritidsakademi
Projekt Livsglæde – et fem års udviklingsprojekt for Fritidshjem & Klub.
Konsulentbistand ti timer/ måned.
Uddannelse af ledergruppe og medarbejdere. Udvikling af MUS system. Projektstyring og opfølgning. Kurser for forældre. Uddannelse og feedback til skolepædagoger på Humlebæk skole.
Formulering af vision og mål for Fritidsklubben.

Resultat
Forholdet mellem underholdningsaktiviteter og læringsaktiviteter blev ændret, således at der blev flere læringsaktiviteter og færre underholdningsaktiviteter. Både børn og personale trivedes med de mange nye læringsaktiviteter, der fandt sted i nybyggede værksteder, som personalet selv havde indrettet sammen med børnene.
Indførelsen af MUS systemet betød, at personalets styrkesider blev videreudviklet og stimuleret på arbejde. De valgte fx selv værksteder, som de styrede sammen med børnene.

Personalemøderne blev blevet mere effektive og dialogerne mere kvalificerede, fordi opmærksomheden blev flyttet væk fra problemfokusering og over til ressourcefokusering.

Kreativiteten stiger, når vi er positive, det bliver lettere at løse problemer, og der bliver færre af dem. Der bliver derfor mere tid til planlægning af sjove læringsaktiviteter, som igen forøger trivslen hos børn og personale.

Sygefraværet faldt til under 3 %

2008-2009 Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner
Synlig læring med Rubrics.
Lærerkurser for flere end 150 lærere. Indhold som Enghavegård skole.

Resultat:
Lærerne lærte at formulere læringsmål og synlige evalueringskriterier. Eleverne lærte mere, og mange kom i Flow, fordi målene var synlige og ambitionsniveauet selvvalgt. Flere elever – især i udskolingen – forhøjede deres ambitionsniveau undervejs i forløbene.

Elevernes Rubrics med deres ønskede og opnåede mål blev gemt. Derfor kunne de i samarbejde med børnene og forældrene følge op på den enkelte elevs læring og udvikling over længere tid.

På kursets sidste modul lærte lærerne at anvende skabeloner med evalueringsspørgsmål til videndeling, som styrkede den enkelte lærers og hele teamets lærerprofessionalisme.

2007 – 2008 Køge Kommune
Otte kursusdage for medarbejdere og større børn i kommunens børnehaver.
Basisviden om vand, ild, luft og jord med udgangspunkt i børnevenlige fysikforsøg.
Ny viden om børns læring med særlig henblik på Flowoplevelser

Resultat
Deltagerne kunne besvare børns undre spørgsmål, som f.eks. ”Hvorfor regner det”. Hvad er luft? Hvorfor kan træ brænde? Hvad er jord? De lave fysikforsøg, som fx. vands tre tilstandsformer (is -vand – damp).

Deltagerne lærte også, at der er forskel på læringsaktiviteter og underholdningsaktiviteter, og at rammerne skal stimulere til læring – også indenfor naturfag og matematisk, som meget få af dem har beskæftiget sig med i deres uddannelse. Der kom flere flowfremmende læringsaktiviteter i børnehaverne, og deltagerne fortalte, at der blev færre forstyrrelser, når børn og personale enkeltvis eller sammen kom i flow.

2006-2007 Køge kommune
Ny viden om børns læring, flow og kompetenceudvikling.
Pædagoger i børnehaver

Resultat
Deltagerne blev opdateret på den nyeste viden om, hvordan børn lærer, og hvordan de lærer forskelligt. De lærte at en optimal læringsproces har 3 faser (analyse – handling – kvalitetskontrol), som vi er født med. De lærte, hvordan de kan hjælpe børnene med at lære dem at lære (inspireret af Reggio Emilia) ved at tilbyde læringsaktiviteter, som udfordrede dem i forhold til deres interesser og kompetencer. Flere børn blomstrede op efterfølgende, fordi de fik nye udfordringer og muligheder. Det gjaldt især de børn, som havde høje matematisk/ logiske kompetencer, som ikke var blevet tilgodeset, fordi lærings-mulighederne før kurset var få og ofte ikke – eksisterende.

Referencer 2017